تبلیغات در گوگل

پلن 300 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 600 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 1000 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 2000 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 3500 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 5000 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)
پلن 7500 درهمی (تبلیغات مدیریت شده)