تبلیغات در گوگل

پلن 100 دلاری
پلن 200 دلاری
پلن 500 دلاری
پلن 750 دلاری
پلن 1000 دلاری
پلن 1500 دلاری
پلن 2000 دلاری