تبلیغات مدیریت شده (درهمی)

پلن مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 20%)
 • 10% کارمزد مدیریت
 • 10% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 18%)
 • 10% کارمزد مدیریت
 • 8% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 600 درهمی (کارمزد 17%)
 • 10% کارمزد مدیریت
 • 6% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 15%)
 • 9% کارمزد مدیریت
 • 6% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 12%)
 • 8% کارمزد مدیریت
 • 4% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 10%)
 • 7% کارمزد مدیریت
 • 3% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 8.5%)
 • 6% کارمزد مدیریت
 • 2.5% کارمزد شارژ
پلن مدیریت شده 7500 دلاری (کارمزد 8%)
 • 6% کارمزد مدیریت
 • 2% کارمزد شارژ